VABIMO VAS NA OBČNI ZBOR DRUŠTVA,
ki bo v ponedeljek 27. marca 2017 ob 19. uri v sejni sobi kulturnega doma v Desklah, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev in sprejem dnevnega reda
2. Imenovanje delovnih teles
3. Obravnava in sprejem poročila o delu za leto 2016
4. Obravnava in sprejem finančnega poročila in poročila nadzornega odbora za leto 2016
5. Obravnava in sprejem delovnega in finančnega načrt za leto 2017
6. Razno
Želimo si čim večje udeležbe, čim več članov z idejami in pripravljenih za delo. Le tako bo društvo lahko uspešno.
Po zaključenem občnem zboru bo druženje.
Prisrčno vabljeni
Upravni odbor TD Korada